حفاظت از درگذشت IPS فعال، این محدوده آی پی پذیر نیست!